Pokračujeme na post "Maklér"

Blahoželáme! Už začínaš byť kvalitným odborníkom pre svojich klientov. Pravdepodobne si už absolvoval 1. level produktových školení – Vzdelávanie OFS, urobil si všetky testy získal potrebné certifikáty.

Teraz ťa prevedieme schémou 8 mesiacov, kde uvidíš ukážku ako bude vyzerať tvoje APP, ak sa budeš držať na mesačnej aktivite 3200€ APP.

Finančný expert
(15 000€ APP)

Teraz ťa čaká postup na post Maklér. Odporúčame, aby si udržiaval svoje mesačné APP na minimálnej hranici 3 200 – 3 500€ APP, čím si zabezpečíš zaujímavý príjem až 3000€ a čoskoro dosiahneš magickú hranicu postu Maklér – 40 000€ APP.

Sektor
Provízny koeficient
Poistenie a zaistenie život
0,9
PZP, Havária, DBD, Cestovné poistenie
1,0
Sektor kapitálový trh: Fondy a sporenia
0,9
Poskytovanie úverov
Príjimanie vkladov
Dôchodkové poistenie
0,9
Starobné dôchodkové sporenie
cca 50 €
Doplnkové dôchodkové sporenie
cca 40 €

Čo si už získal?

Kredit od partnera

Odmena až 3400€

8 mesačný plán produkcie:

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objaví ako ideálne udržiavať svoje APP v každom mesiaci tak, aby si sa dostal až na post Makléra. Vyznačili sme pre teba aj mesiace v ktorých ti bude pripísaný bonus.

+3200€ APP
+3200€ APP
+3200€ APP
+3200€ APP
+3200€ APP
+3200€ APP
+3200€ APP
Blahoželáme! Dosiahol si post Top konzultant
1
2
3
4
5
6
7
8
18 200€ APP
21 400€ APP
24 600€ APP
27 800€ APP
31 000€ APP
34 200€ APP
37 400€ APP
40 600€ APP

Maklér

Blahoželáme, dotiahol si to až na post makléra, kde ťa čaká množstvo výhod a veľa spokojných rokov v spolupráci s Universal. Za tvoju vernosť ťa tiež čaká množstvo benefitov a odmien. Z tvojích úspechov sa tešíme spolu s tebou a prajeme Ti ešte veľa šťastia na tvojej ceste!

Sektor
Provízny koeficient
Poistenie a zaistenie život
1
PZP, Havária, DBD, Cestovné poistenie
1,05
Sektor kapitálový trh: Fondy a sporenia
1
Poskytovanie úverov
Príjimanie vkladov
Dôchodkové poistenie
1
Starobné dôchodkové sporenie
cca 50 €
Doplnkové dôchodkové sporenie
cca 40 €

Odmena 3500€ a viac

UMD Networking Víkend

Ako maklér sa môžeš každý rok v októbri  tešiť na fantastické 3 dni v Tatrách, ktoré ti zabezpečia mimoriadny oddych. S kolegami budete mať priestor na vymieňanie skúseností ale aj na poriadnu dávku zábavy.

Eventy

Keď dosiahneš pozíciu OFS budeš mať zdarma vstupy na konferencie a iné eventy

1 UMD Kredit

Pripíšeme ti kredit v hodnote 500€ od spoločnosti UMD

Fleetový program

Vysoká zľava pri kúpe vizidla vo Fleetovom programe od značky Mercedes-Benz a KIA

Prečo spolupracovať s UMD aj naďalej?

MIMORIADNE ODMENY PRE SPROSTREDKOVATEĽOV ZA VÝROČIA 10 A 20 ROKOV

Za výročie 10 rokov činnosti pre Universal môže sprostredkovateľ získať Zlatú mincu, ak splní nasledovné podmienky:

 • Sprostredkovateľ je evidovaný v príslušných registroch sektorov NBS pod Universalom minimálne 10 rokov.
 • Sprostredkovateľ musí dosiahnuť v štruktúre Universalu post minimálne na úrovni OFS.
 • Sprostredkovateľ musí dosiahnuť historickú produkciu minimálne vo výške 15 000 APP. 1.4. O konečnom udelení Zlatých mincí rozhoduje Predstavenstvo Universalu.

2. Za výročie 20 rokov činnosti pre Universal môže sprostredkovateľ získať Diamantový náhrdelník / Diamantové manžetové gombíky, ak splní nasledovné podmienky:
o 2.1. Sprostredkovateľ je evidovaný v príslušných registroch sektorov NBS pod Universalom minimálne 20 rokov.
o 2.2. Sprostredkovateľ musí dosiahnuť v štruktúre Universalu post minimálne na úrovni OFS.
o 2.3. Sprostredkovateľ musí dosiahnuť historickú produkciu minimálne vo výške 15 000 APP.
o 2.4. O konečnom udelení Diamantového náhrdelníka / Diamantových manžetových gombíkov rozhoduje Predstavenstvo Universalu.

Universal umožňuje sprostredkovateľom, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie pre Universal minimálne 5 rokov, obchodné dedenie poistného kmeňa. Obchodné dedenie poistného kmeňa je možné len z toho sprostredkovateľa, ktorý skončí vykonávanie finančného sprostredkovania a ktorému zanikne právneho postavenie finančného agenta (ďalej aj „končiaci sprostredkovateľ“) 2. Predmetom obchodného dedenia poistného kmeňa môže byť len aktívny poistný kmeň, ktorý tvoria aktívne poistné zmluvy (v životnom poistení – nestornované zmluvy – a v neživotnom poistení, zmluvy za ktoré v poslednom kalendárnom roku zaplatila zmluvná inštitúcia províziu) a klienti, ktorí sú vedení ako „poistník“ na aktívnej poistnej zmluve (ďalej aj „aktívni klienti“) spravovaný končiacim sprostredkovateľom, ktorý spĺňa tieto podmienky: 2.1. obsahuje najmenej 200 aktívnych klientov, 2.2. obsahuje najmenej 50 aktívnych poistných zmlúv KASKO; namiesto aktívnej poistnej zmluvy KASKO sa môže do aktívneho poisteného kmeňa započítať akákoľvek iná aktívna zmluva v neživotnom poistení s dojednaným AP najmenej vo výške 250,00 €, 2.3. obsahuje najmenej 60 trvajúcich poistných zmlúv DBD; namiesto trvajúcej poistenej zmluvy DBD sa môže do aktívneho poistného kmeňa započítať akákoľvek iná aktívna zmluva v neživotnom poistení s dojednaným anualizovaným poistným najmenej vo výške 100,00 €. 3. Za obchodné dedenie poistného kmeňa sa považuje, ak s odkladacími podmienkami účinnosti právneho úkonu, ktorými sú skončenie vykonávania finančného sprostredkovania končiacim sprostredkovateľom a zánik právneho postavenia finančného agenta končiacemu sprostredkovateľovi, sa končiaci sprostredkovateľ písomne dohodne s iným aktívnym sprostredkovateľom (článok I. bod 1.13. Smernice), že na iného aktívneho sprostredkovateľa po splnení týchto odkladacích podmienok prechádza správa celého aktívneho poistného kmeňa končiaceho sprostredkovateľa, a že aktívny sprostredkovateľ sa zaväzuje, že za aktívny poistný kmeň končiaceho sprostredkovateľa, ktorý na neho prejde v dôsledku obchodného dedenia poistného kmeňa, zaplatí končiacemu sprostredkovateľovi dohodnutú odplatu jednorázovo alebo formou delenia provízie. Iným aktívnym sprostredkovateľom, môže byť len sprostredkovateľ, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie pre Universal minimálne 2 roky. Odplatu je možné realizovať po predchádzajúcom súhlase predstavenstva Universalu. 4. Odplata za obchodné zdedenie poistného kmeňa sa môže dohodnúť ako: 4.1. jednorázová odplata – výška tejto odplaty, ako aj garancie jej platby, sú výhradnou obchodnou záležitosťou zúčastnených sprostredkovateľov. Universal nenesie žiadne záruky za dodržanie tejto dohody. 4.2. odplata formou delenia provízie – túto odplatu Universal zaplatí končiacemu sprostredkovateľovi po obchodnom zdedení poistného kmeňa vždy vtedy, ak bola započítaná aktívnemu sprostredkovateľovi provízia za trvajúcu poistnú zmluvu pôvodne zaradenú do aktívneho poistného kmeňa končiaceho sprostredkovateľa. Výška takejto odplaty je určená percentom z provízie za trvajúcu poistnú zmluvu, SMERNICA 001 / 24 Verzia platná od 01. 08. 2021 30/32 na ktorú má nárok aktívny sprostredkovateľ. Percentuálnu sadzbu delenia si končiaci sprostredkovateľ a aktívny sprostredkovateľ dohodnú v písomnej dohode podľa čl. V, ods. 9, bodu 3. Smernice, v ktorej Universal súčasne splnomocnia, aby odplatu zrážal z provízie aktívneho sprostredkovateľa a vyplácal ju končiacemu sprostredkovateľovi. Delená provízia prináleží končiacemu sprostredkovateľovi aj z nových zmlúv dohodnutých aktívnym sprostredkovateľom u klientov končiaceho sprostredkovateľa pokiaľ takýto klienti neboli súčasne klientmi aktívneho sprostredkovateľa k dátumu podpisu dohody podľa čl. V, ods. 9, bodu 3. Smernice. 5. Dedenie poistného kmeňa je voči Universalu účinné, keď je Universalu doručená písomná dohoda podľa čl. V, ods. 9, bodu 3. Smernice, nie však skôr, ako pred splnením odkladacích podmienok obchodného dedenia poistného kmeňa. 6. Ďalšie podmienky o obchodnom dedení poistného kmeňa môže Universal upraviť v internom akte riadenia vydanom predstavenstvom Universalu.

Kmeň je odmeňovaný 0,5 kreditom po ukončení kalendárneho roka a je závislý od počtu násobkov kmeňa, okrem počtu aktivovaných iŠanónov na svoje získateľské číslo, keď stačí vždy 100 aktivovaných iŠanónov, platí zásada, že 0,5 kreditu = 250 €.

Podľa výšky AP po ukončení sledovaného kalendárneho roka:

 • od 100 000 € AP – do 249 999 € AP je odmena 0,5 % zo skutočne dosiahnutého AP neživotného kmeňa,
 • nad 250 000 € AP je odmena 1 % zo skutočne dosiahnutého AP neživotného kmeňa.

Do odmeny budú započítané tieto produkty:

 • produkty IAD okrem produktu Depozitné konto
 • ostatné akciové fondy od iných správcov, 1.2. odmenu môže získať každý sprostredkovateľ, ktorý dosiahne stanovený objem kmeňovej produkcie ako vlastnú produkciu a ku dňu vyplatenia odmeny je nepretržite registrovaný v sektore kapitálový trh v registri NBS pre podriadených finančných agentov, 1.3. za sledované obdobie sa považuje konečný stav kmeňa započítaných produktov k rozhodnému dňu 31. 12. kalendárneho roka, 1.4. po splnení stanovených podmienok a po schválení konečných výsledkov bude odmena vyplatená do 31. 3. INTERNÝ POKYN Platnosť od: 01. 03. 2022 31/40 2. Odmena za kmeň fondy podľa jeho výšky po ukončení sledovaného kalendárneho roka: 2.1. za každých celých 100 000 € do celkovej sumy 1 000 000 € (vrátane) – získa sprostredkovateľ odmenu 100 €, 2.2. za každých celých 100 000 € nad celkovú sumu 1 000 000 € – získa sprostredkovateľ odmenu 200 €. Príklad: Sprostredkovateľ dosiahne ku dňu 31. 12. 2020 stav kmeňa 1 725 000 € Odmenu môže dostať nasledovne: – za kmeň do 1 000 000 € vrátane = 10 x 100 000 € = 10 x odmena 100 € = 1 000 € – za kmeň 725 000 € nad 1 000 000 € = 7 x 100 000 € = 7 x odmena 200 € = 1 400 € – celkom odmena = 2 400 €

Ak sprostredkovateľ pri svojom kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahne stanovený kariérny post, Universal poskytne sprostredkovateľovi túto prémiu:

1.1. Pri dosiahnutí kariérneho postupu FS – Bronzový odznak

1.2. Pri dosiahnutí kariérneho postu OFS – Strieborný odznak

1.3. Pri dosiahnutí kariérneho postu MA – Zlatý odznak

 • Plán starostlivosti o sprostredkovateľov v prípade invalidity
 • V prípade, ak sprostredkovateľ, ktorý v kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahol najmenej

kariérny post Odborný finančný sprostredkovateľ (OFS) a riadne si plní svoje povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa, je počas trvania zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa uznaný podľa osobitného zákona za invalidného alebo čiastočne invalidného a táto invalidita alebo čiastočná invalidita sprostredkovateľovi znemožňuje pokračovať v zariaďovaní finančného sprostredkovania pre Universal v postavení sprostredkovateľa, tak počas troch rokov od kedy nastala udalosť, v dôsledku ktorej sa sprostredkovateľ stal invalidný alebo čiastočne invalidný (ďalej len „rozhodná udalosť“), má sprostredkovateľ voči Universalu nárok na takéto plnenie:

1.1. počas prvého roku po rozhodnej udalosti na zaplatenie 75 % provízie,

1.2. počas druhého roku po rozhodnej udalosti nárok na zaplatenie 50 % provízie a

1.3. počas tretieho roku po rozhodnej udalosti nárok na zaplatenie 25 % provízie.

Pod pojmom provízia sa rozumejú všetky provízie, definované v článku IV. PROVÍZIE tejto

Smernice, vrátane tvorby Rezervného fondu.

 1. V prípade, ak sprostredkovateľ pred uplynutím doby troch rokov po rozhodnej udalosti zomrie, stáva sa nárok podľa predchádzajúceho bodu 1. (ods. 7) tohto článku Smernice predmetom dedenia.
 2. Ak sprostredkovateľ, ktorý pri svojom kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahne najmenej kariérny post OFS a riadne si plní svoje povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa, počas trvania zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa zomrie, majú nárok na plnenie podľa bodu 1. (ods. 7) tohto článku Smernice dedičia sprostredkovateľa.
 3. Ustanovenia odseku 7. tohto článku V. Smernice sa vzťahujú aj na konateľa alebo štatutára sprostredkovateľa – právnickej osoby (ďalej len „PO“), ktorý je vedený ako zodpovedný konateľ alebo štatutár PO v Registri aspoň v jednom zo zoznamov podriadených finančných agentov v podregistri pre príslušný sektor finančného sprostredkovania. Ustanovenia tohto odseku 7. tohto článku V. Smernice saďalej vzťahujú aj na ďalších konateľov alebo štatutárov sprostredkovateľa – PO, ktorí nie sú vedení ako zodpovedný konateľ alebo štatutár PO v Registri aspoň v jednom zo zoznamov podriadených finančných agentov v podregistri pre príslušný sektor finančného sprostredkovania, ale vykonávajú zariaďovanie finančného sprostredkovania v mene tejto PO.

Pre svojich výnimočných podriadených finančných agentov pripravil Universal prestížne ocenenie – členstvo v Elitnom klube Universalu.

Podmienky pre vstup do Elitného klubu:

 • AR – dosiahnutá skupinová produkcia min. 1 mil. € APP, SMERNICA 001 / 24 Verzia platná od 01. 08. 2021 29/32
 • RR – dosiahnutá skupinová produkcia min. 350 tis. € APP,
 • Ostatní sprostredkovatelia – dosiahnutá vlastná produkcia min. 40 tis. € APP.

 Pod produkciou APP sa rozumie – produkcia celkového APP za uzavretý kalendárny rok, vypočítaná z tabuľky Prehľad produkcie.

 Pri vyhodnotení produkcie sa neprihliada na dobu pôsobenia podriadeného finančného agenta pod Universalom.

 Stanovenú produkciu musí dosiahnuť podriadený finančný agent registrovaný pod Universalom v registroch NBS.

 Podriadený finančný agent Universalu vstupuje do Elitného klubu len jeden krát, ak splní stanovené podmienky.

Pri vstupe do Elitného klubu bude nový člen klubu odmenený vecným darom, symbolizujúci vstup do tohto Elitného klubu.

Vyhodnotenie vstupu podriadených finančných agentov do Elitného klubu bude realizované vždy jeden krát ročne po uzavretí kalendárneho roka a uvedenie nových členov do Elitného klubu prebehne vždy na Výročnej konferencii Universalu.

 • Pripíšeme ti kredit v hodnote 500€ od spoločnosti UMD

 

Nový sprostredkovateľ: produkcia minimálne 8.000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 8.000,- Eur APP = 1 kredit                   

Sprostredkovateľ: produkcia minimálne 15.000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 15.000,- Eur APP = 1 kredit

Vysoká zľava pri kúpe vozidla Mercedes-Benz pri kúpe vo Fleetovom programe Sprostredkovatelia Universalu môžu použiť svoje kredity aj na splátku operatívneho leasingu osobného motorového vozidla zn. MERCEDES, v spolupráci s Mercedes Benz Slovakia s.r.o. a výhradne prostredníctvom Universal FLEET programu. Na splátku operatívneho leasingu môžu sprostredkovatelia použiť 1 kredit v hodnote 500 € alebo ½ kreditu v hodnote 250 €.

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD