Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu 

www.umd-infoportal.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky využívania webového sídla www.umd-infoportal.sk, ktoré ponúka svojim návštevníkom možnosť zaregistrovať sa a zakúpiť si profesionálne vzdelávacie videá pre kurzy z oblasti komunikácie, časového manažmentu, koučingu a mentoringu ako aj on-line „live“ služby poskytované Katarínou Zeleňákovou, a zároveň upravujú právny vzťah (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej len “VOP“).

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovateľom služieb na webovom sídle www.umd-infoportal.ska v internetovom obchode tohto webového sídla je:

obchodné meno: MAKE SOFT  s.r.o. 

sídlo: Slovenského raja 143/2 

053 1 Smižany

E-mail: zelenakova@universal.sk 

Tel.č.: 00421 905 517 952

(táto adresa je súčasne adresou, na ktorej môže Objednávateľ uplatniť reklamáciu Služieb)

IČO: 36 598 135
DIČ: SK2022066893

 

Bankové spojenie: ……………
IBAN: ………………

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 1. Objednávateľom na webovom sídle www.umd-infoportal.ska v internetovom obchode tohto webového sídla je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou služby, a ktorá je používateľom domény @universal.sk (ďalej len „Objednávateľ“). Žiadna iná osoba nemôže objednávať služby prostredníctvom tohto portálu.
 2. Službou sa rozumie ktorákoľvek zo služieb podľa aktuálnej ponuky služieb na webovom sídle Poskytovateľa www.umd-infoportal.sk, no najmä profesionálne samovzdelávacie a vzdelávacie videá pre on-line kurzy komunikácie, časového manažmentu, koučingu a mentoringu, ako aj on-line „live“ služby v tejto oblasti poskytované Katkou Zeleňákovou, archív takýchto videí, darčekové poukazy na takéto kurzy a rôzne kombinácie týchto služieb (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“). 
 3. DôLEŽITÉ UPOZORNENIE: Objednávateľ si objednáva Služby na vlastné riziko. Kurzy sú vytvorené pre ľudí, ktorí majú záujem sa v predmetných oblastiach vzdelávať. Poskytovateľ v žiadnom prípade negarantuje výsledok pri využívaní Služieb Objednávateľom. 

Článok 2

Dodacie podmienky Služby

 1. Na webovom sídle www.umd-infoportal.sk sa Objednávateľ najprv zaregistruje vložením svojho e-mailu, mena a priezviska. 
 2. Registráciou vzniká Objednávateľovi užívateľské konto, prostredníctvom ktorého má Objednávateľ ročný prístup k Službám. Systém automaticky vygeneruje Objednávateľovi heslo, ktoré je zaslané na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v registračnom formulári.
 3. Následne, ak má Objednávateľ záujem o objednanie Služieb, odošle objednávkový formulár na príslušnú Službu. Odoslaním objednávky sa medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzatvára zmluva o poskytovaní Služieb (ďalej len „Zmluva“). Odoslaním objednávkového formulára súčasne Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP.
 4. Pri objednávaní Služby fyzickou osobou – nepodnikateľom uvedie Objednávateľ v objednávkovom formulári svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail a údaje o bankovej karte, z ktorej bude Služba hradená. Pri objednávaní Služby fyzickou alebo právnickou osobou – podnikateľom uvedie Objednávateľ v objednávkovom formulári  svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, fakturačnú adresu ako aj údaje o bankovej karte, z ktorej bude Služba hradená.
 5. Po zaslaní objednávky potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, jeho objednávku Služby e-mailom. 
 6. V prípade, ak Objednávateľovi nebude z akéhokoľvek dôvodu doručené potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka pravdepodobne vyplnená nesprávne a nie je Poskytovateľom akceptovaná. V tomto prípade je zo strany Objednávateľa potrebné čo najskôr kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom e-mailu.
 7. Následne Objednávateľ uhradí Poplatok za objednanú Službu podľa článku 3 nižšie.
 8. Po uhradení Poplatku za Službu sú Objednávateľovi bezodkladne sprístupnené tie Služby, ktoré označil v objednávkovom formulári. 

Článok 3

Ročný servisný poplatok a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ sa potvrdením prijatia objednávkového formulára zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Služby počas predplateného kalendárneho ročného obdobia a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za toto sprístupnenie Služby kalendárny ročný servisný poplatok (ďalej len „Poplatok“). Aktuálny Poplatok je uvedený na webovom sídle www.umd-infoportal.skv EUR s DPH. Úhradu Poplatku je možné vykonať nasledujúcim spôsobom: 

– platba cez platobnú bránu. 

 1. Príslušný daňový doklad (faktúra) je súčasťou potvrdenia objednávky Služby Poskytovateľom (Čl. 2 ods. 5). 
 2. Služba bude sprístupnená od úhrady Poplatku. Úhradou sa rozumie moment pripísania peňažných prostriedkov v plnej výške za príslušný kalendárny rok na účet Poskytovateľa. 

Článok 4

Vypovedanie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek.
 2. V prípade, ak Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu prestane poskytovať Služby úplne alebo dlhodobo, je Poskytovateľ v takomto prípade povinný poskytnúť Služby Objednávateľovi do skončenia príslušného kalendárneho roka. Ak tak nie je schopný Poskytovateľ urobiť osobne, zabezpečí aby mal Objednávateľ prístup k náhradnej Službe (napr. nahrávka kurzu namiesto „live“ hodiny, prípadne poskytnutie Služby iným poskytovateľom). 
 3. 3. Poskytovateľ môže e-mailom vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou v prípade, ak dôjde zo strany Objednávateľa k porušeniu autorských práv Poskytovateľa (viď Čl. 7), alebo k neetickému správaniu sa alebo porušeniu dobrých mravov zo strany Objednávateľa. 
 4. Poplatok na nevracia za žiadnych okolností.

Článok 5

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do poskytnutia prístupu k Službám. 
 2. Objednávateľ odstupuje od Zmluvy jednoznačným vyhlásením o odstúpení od Zmluvy zaslaným Poskytovateľovi, a to elektronicky e-mailom na zelenakova@universal.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle Poskytovateľa www.umd-infoportal.sk. Ak má Objednávateľ záujem, môže vyplniť a zaslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde v Prílohe č. 1 k týmto VOP.
 3. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Poskytovateľ je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvalom nosiči (napríklad e-mailom). 
 5. Poplatok sa nevracia ani v prípade odstúpenia od zmluvy.

Článok 6

Reklamácie, sťažnosti a podnety

 1. Poskytovateľ robí maximum pre spokojnosť Objednávateľa so Službou, ktorú si Objednávateľ od Poskytovateľa objedná, ako aj dbá na maximálnu možnú kvalitu Služby. Poskytovateľ – v zastúpení Katka Zeleňáková – poskytuje všetky Služby, vrátane tých, ktoré sú poskytované naživo, prednostne osobne, avšak vo výnimočných prípadoch si vyhradzuje právo tieto Služby nahradiť už existujúcou nahrávkou, prípadne iným poskytovateľom Služby, podľa vlastného uváženia, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí. 
 2. V prípade nedostupnosti Služby, či akejkoľvek reklamácie alebo sťažnosti, je Objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní, informovať Poskytovateľa. 
 3. O problémoch s poskytovaním Služby Objednávateľ informuje Poskytovateľa písomne, zaslaním e-mailu na zelenakova@universal.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.umd-infoportal.sk. V e-maily je potrebné podrobne popísať problém, ako dlho pretrváva, prípadne môže Objednávateľ priložiť screenshoty preukazujúce problém a pod. 
 4. Na e-mail Objednávateľa odpovedá Poskytovateľ v čo najkratšom možnom čase, podľa možnosti do 3 pracovných dní, v závislosti od zložitosti problému, ale v každom prípade tak, aby mohol Objednávateľ čo najrýchlejšie Službu plnohodnotne využívať.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia Objednávateľa, ani za iné technické problémy na strane Objednávateľa.

Článok 7

Autorské práva Poskytovateľa

 1. Samovzdelávacie videá ako aj on-line „live“ kurzy vytvorené Poskytovateľom sú predmetom práv duševného vlastníctva Poskytovateľa a preto požívajú náležitú zákonnú ochranu. Objednávateľ nesmie vyhotovovať záznam z takýchto videí a „live“ služieb, nesmie z nich vyhotovovať rozmnoženiny, verejne ich rozširovať akýmkoľvek spôsobom, sprístupňovať ich iným osobám a verejnosti, či akokoľvek inak s nimi nakladať, okrem ako je upravené a dovolené v týchto VOP, bez súhlasu Poskytovateľa. 
 2. Rovnako nesmie Objednávateľ poskytovať svoje prístupové údaje k Službe tretej osobe.

Článok 8

Zrušenie užívateľského konta na www.infoportalumd.sk

 1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho konta, resp. registrácie na www.umd-infoportal.sk. Požiadavka na zrušenie konta, resp. registrácie môže byť podaná buď e-mailom na zelenakova@universal.sk, alebo cez kontaktný formulár na www.umd-infoportal.sk.
 2. Zrušením užívateľského konta zo strany Objednávateľa počas trvania Zmluvy Zmluva zaniká, pričom Objednávateľ nemá nárok na vrátenie už zaplateného Poplatku.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského konta Objednávateľa, a to najmä v prípade okamžitého vypovedania Zmluvy zo strany Poskytovateľa pre porušenie čl. 7.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Objednávateľa, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa Zmluvy podliehajú ochrane v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými osobnými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie využívať na iný ako dohodnutý účel a je povinný ich chrániť. Objednávateľ prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol pri registrácii a v objednávkovom formulári sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU.
 2. Poskytovateľ ani Objednávateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Strana Zmluvy v omeškaní má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov z nej.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na webovom sídle Poskytovateľa. VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi uzavretím Zmluvy. Nové VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi iba s jeho výslovným súhlasom, ktorý súhlas môže poskytnúť pri najbližšom prístupe k Službe po zmene VOP. Ak takýto súhlas nebude poskytnutý, budú sa na Zmluvu vzťahovať doterajšie VOP, platné v čase uzavretia Zmluvy.
 4. Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami aj Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Tieto VOP sú platné od 1.3.2022

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od Zmluvy

 

MAKE SOFT s.r.o. 

sídlo: Slovenského raja 143/2 

053 1 Smižany

E-mail: zelenakova@universal.sk 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od Zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko Objednávateľa/Objednávateľov* …………..

– Adresa Objednávateľa/Objednávateľov* …………..

 

– Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD