Tento obsah je dostupný iba pre členov, prosím Prihláste sa alebo sa registrujte.

Ak sprostredkovateľ pri svojom kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahne stanovený kariérny post, Universal poskytne sprostredkovateľovi túto prémiu:

1.1. Pri dosiahnutí kariérneho postupu FS – Bronzový odznak

1.2. Pri dosiahnutí kariérneho postu OFS – Strieborný odznak

1.3. Pri dosiahnutí kariérneho postu MA – Zlatý odznak

Odmena za produkciu od partnerov, každá poisťovňa alebo banka má svoje kritéria – link k memorandám od partnerov:

https://umd.universal.sk/

Predstavenstvo spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. vyhlasuje každoročne celoročnú súťaž na príslušný kalendárny rok.

 1. Podmienky produkcie:

Nový sprostredkovateľ: produkcia minimálne 000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 8.000,- Eur APP =1 kredit

Sprostredkovateľ: produkcia minimálne 000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 15.000,- Eur APP = 1 kredit

Licencovaný neživotár: produkcia minimálne 000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 15.000,- Eur APP = 1 kredit

Oblastný manažér: produkcia (vlastná + skupinová):minimálne 000,- Eur APP = 1,5 kreditu minimálne 100.000,- Eur APP = 3 kredity

Regionálny riaditeľ: produkcia (vlastná + skupinová): za každých 000,- Eur APP = 1,5 kreditu Hodnota kreditu: 0,5 kreditu = 250 EUR 1 kredit = 500,- EUR

 1. Podmienky súťaže:

Nový sprostredkovateľ je ten, kto nastúpil s dátumom registrácie od 1. 1. do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, na ktorý je súťaž Universalu vyhlásená.

Od zmlúv životného poistenia sa odpočíta storno a 1 x ročne vždy k 31. 12. sa odpočítajú všetky zmluvy životného poistenia, na ktorých je evidovaný dlh v trvaní viac ako 90 dní a je predpoklad storna.

Do súťaže budú započítané iba tie zmluvy životného poistenia, na ktorých je zaplatené prvé poistné, nekompletné zmluvy životného poistenia nebudú do súťaže započítané.

Zmluvy neživotného poistenia budú započítané len tie, ktoré budú akceptované.

Zmluvy sa započítavajú podielovo v zmysle kariéry.

 • Plán starostlivosti o sprostredkovateľov v prípade invalidity
 • V prípade, ak sprostredkovateľ, ktorý v kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahol najmenej

kariérny post Odborný finančný sprostredkovateľ (OFS) a riadne si plní svoje povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa, je počas trvania zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa uznaný podľa osobitného zákona za invalidného alebo čiastočne invalidného a táto invalidita alebo čiastočná invalidita sprostredkovateľovi znemožňuje pokračovať v zariaďovaní finančného sprostredkovania pre Universal v postavení sprostredkovateľa, tak počas troch rokov od kedy nastala udalosť, v dôsledku ktorej sa sprostredkovateľ stal invalidný alebo čiastočne invalidný (ďalej len „rozhodná udalosť“), má sprostredkovateľ voči Universalu nárok na takéto plnenie:

1.1. počas prvého roku po rozhodnej udalosti na zaplatenie 75 % provízie,

1.2. počas druhého roku po rozhodnej udalosti nárok na zaplatenie 50 % provízie a

1.3. počas tretieho roku po rozhodnej udalosti nárok na zaplatenie 25 % provízie.

Pod pojmom provízia sa rozumejú všetky provízie, definované v článku IV. PROVÍZIE tejto

Smernice, vrátane tvorby Rezervného fondu.

 1. V prípade, ak sprostredkovateľ pred uplynutím doby troch rokov po rozhodnej udalosti zomrie, stáva sa nárok podľa predchádzajúceho bodu 1. (ods. 7) tohto článku Smernice predmetom dedenia.
 2. Ak sprostredkovateľ, ktorý pri svojom kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahne najmenej kariérny post OFS a riadne si plní svoje povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa, počas trvania zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa zomrie, majú nárok na plnenie podľa bodu 1. (ods. 7) tohto článku Smernice dedičia sprostredkovateľa.
 3. Ustanovenia odseku 7. tohto článku V. Smernice sa vzťahujú aj na konateľa alebo štatutára sprostredkovateľa – právnickej osoby (ďalej len „PO“), ktorý je vedený ako zodpovedný konateľ alebo štatutár PO v Registri aspoň v jednom zo zoznamov podriadených finančných agentov v podregistri pre príslušný sektor finančného sprostredkovania. Ustanovenia tohto odseku 7. tohto článku V. Smernice saďalej vzťahujú aj na ďalších konateľov alebo štatutárov sprostredkovateľa – PO, ktorí nie sú vedení ako zodpovedný konateľ alebo štatutár PO v Registri aspoň v jednom zo zoznamov podriadených finančných agentov v podregistri pre príslušný sektor finančného sprostredkovania, ale vykonávajú zariaďovanie finančného sprostredkovania v mene tejto PO.

Pre svojich výnimočných podriadených finančných agentov pripravil Universal prestížne ocenenie – členstvo v Elitnom klube Universalu.

Podmienky pre vstup do Elitného klubu:

 • AR – dosiahnutá skupinová produkcia min. 1 mil. € APP, SMERNICA 001 / 24 Verzia platná od 01. 08. 2021 29/32
 • RR – dosiahnutá skupinová produkcia min. 350 tis. € APP,
 • Ostatní sprostredkovatelia – dosiahnutá vlastná produkcia min. 40 tis. € APP.

 Pod produkciou APP sa rozumie – produkcia celkového APP za uzavretý kalendárny rok, vypočítaná z tabuľky Prehľad produkcie.

 Pri vyhodnotení produkcie sa neprihliada na dobu pôsobenia podriadeného finančného agenta pod Universalom.

 Stanovenú produkciu musí dosiahnuť podriadený finančný agent registrovaný pod Universalom v registroch NBS.

 Podriadený finančný agent Universalu vstupuje do Elitného klubu len jeden krát, ak splní stanovené podmienky.

Pri vstupe do Elitného klubu bude nový člen klubu odmenený vecným darom, symbolizujúci vstup do tohto Elitného klubu.

Vyhodnotenie vstupu podriadených finančných agentov do Elitného klubu bude realizované vždy jeden krát ročne po uzavretí kalendárneho roka a uvedenie nových členov do Elitného klubu prebehne vždy na Výročnej konferencii Universalu.

Vysoká zľava pri kúpe vozidla Mercedes-Benz pri kúpe vo Fleetovom programe Sprostredkovatelia Universalu môžu použiť svoje kredity aj na splátku operatívneho leasingu osobného motorového vozidla zn. MERCEDES, v spolupráci s Mercedes Benz Slovakia s.r.o. a výhradne prostredníctvom Universal FLEET programu. Na splátku operatívneho leasingu môžu sprostredkovatelia použiť 1 kredit v hodnote 500 € alebo ½ kreditu v hodnote 250 €.

 • Pripíšeme ti kredit v hodnote 500€ od spoločnosti UMD

 

Nový sprostredkovateľ: produkcia minimálne 8.000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 8.000,- Eur APP = 1 kredit                   

Sprostredkovateľ: produkcia minimálne 15.000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 15.000,- Eur APP = 1 kredit

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD