Tento obsah je dostupný iba pre členov, prosím Prihláste sa alebo sa registrujte.

Ak sprostredkovateľ pri svojom kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahne stanovený kariérny post, Universal poskytne sprostredkovateľovi túto prémiu:

1.1. Pri dosiahnutí kariérneho postupu FS – Bronzový odznak

1.2. Pri dosiahnutí kariérneho postu OFS – Strieborný odznak

1.3. Pri dosiahnutí kariérneho postu MA – Zlatý odznak

Cez Chat v pravom dolnom rohu si po dovŕšení 5000 EUR Total APP môžeš požiadať o prístup ku Kurzu obchodných zručností. Môžeš sa tešiť na 21 videí o verbálnej a neverbálnej komunikácií, ktoré ťa uvedú do praxe.

  • Plán starostlivosti o sprostredkovateľov v prípade invalidity
  • V prípade, ak sprostredkovateľ, ktorý v kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahol najmenej

kariérny post Odborný finančný sprostredkovateľ (OFS) a riadne si plní svoje povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa, je počas trvania zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa uznaný podľa osobitného zákona za invalidného alebo čiastočne invalidného a táto invalidita alebo čiastočná invalidita sprostredkovateľovi znemožňuje pokračovať v zariaďovaní finančného sprostredkovania pre Universal v postavení sprostredkovateľa, tak počas troch rokov od kedy nastala udalosť, v dôsledku ktorej sa sprostredkovateľ stal invalidný alebo čiastočne invalidný (ďalej len „rozhodná udalosť“), má sprostredkovateľ voči Universalu nárok na takéto plnenie:

1.1. počas prvého roku po rozhodnej udalosti na zaplatenie 75 % provízie,

1.2. počas druhého roku po rozhodnej udalosti nárok na zaplatenie 50 % provízie a

1.3. počas tretieho roku po rozhodnej udalosti nárok na zaplatenie 25 % provízie.

Pod pojmom provízia sa rozumejú všetky provízie, definované v článku IV. PROVÍZIE tejto

Smernice, vrátane tvorby Rezervného fondu.

  1. V prípade, ak sprostredkovateľ pred uplynutím doby troch rokov po rozhodnej udalosti zomrie, stáva sa nárok podľa predchádzajúceho bodu 1. (ods. 7) tohto článku Smernice predmetom dedenia.
  2. Ak sprostredkovateľ, ktorý pri svojom kariérnom postupe v pláne kariéry Universalu dosiahne najmenej kariérny post OFS a riadne si plní svoje povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa, počas trvania zmluvného vzťahu Universalu a sprostredkovateľa zomrie, majú nárok na plnenie podľa bodu 1. (ods. 7) tohto článku Smernice dedičia sprostredkovateľa.
  3. Ustanovenia odseku 7. tohto článku V. Smernice sa vzťahujú aj na konateľa alebo štatutára sprostredkovateľa – právnickej osoby (ďalej len „PO“), ktorý je vedený ako zodpovedný konateľ alebo štatutár PO v Registri aspoň v jednom zo zoznamov podriadených finančných agentov v podregistri pre príslušný sektor finančného sprostredkovania. Ustanovenia tohto odseku 7. tohto článku V. Smernice saďalej vzťahujú aj na ďalších konateľov alebo štatutárov sprostredkovateľa – PO, ktorí nie sú vedení ako zodpovedný konateľ alebo štatutár PO v Registri aspoň v jednom zo zoznamov podriadených finančných agentov v podregistri pre príslušný sektor finančného sprostredkovania, ale vykonávajú zariaďovanie finančného sprostredkovania v mene tejto PO.
  • Pripíšeme ti kredit v hodnote 500€ od spoločnosti UMD

 

Nový sprostredkovateľ: produkcia minimálne 8.000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 8.000,- Eur APP = 1 kredit                   

Sprostredkovateľ: produkcia minimálne 15.000,- Eur APP = 1 kredit za každých ďalších 15.000,- Eur APP = 1 kredit

Vysoká zľava pri kúpe vozidla Mercedes-Benz pri kúpe vo Fleetovom programe Sprostredkovatelia Universalu môžu použiť svoje kredity aj na splátku operatívneho leasingu osobného motorového vozidla zn. MERCEDES, v spolupráci s Mercedes Benz Slovakia s.r.o. a výhradne prostredníctvom Universal FLEET programu. Na splátku operatívneho leasingu môžu sprostredkovatelia použiť 1 kredit v hodnote 500 € alebo ½ kreditu v hodnote 250 €.

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD